Privacyverklaring

Deze verklaring inzake gegevensbescherming verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online-aanbiedingen, zoals ons sociale mediaprofiel (hierna gezamenlijk “onlineaanbod” genoemd). Voor de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “controller”, verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de DSGVO (DSGVO).

Wijzig uw keuze door de cookiebox te openen via de knop.

Verantwoordelijk

VARILAG GmbH & Co. KG
Bergwaldstrasse 21
76275 Ettlingen, Germany
Registered office of the company: Ettlingen
Local court: Mannheim (Germany), HRA 709350

Personally liable company
VARILAG Verwaltungs GmbH
Registered office: Ettlingen (Germany)
Local court: Mannheim, HRB 736270
Management: Kai Stoevesandt

Bij vragen over de gegevensbescherming kunt u ons oder de normale bureautijden bereiken op telefoonnummer +49 7243 3488977 of via e-mail onder info [at] varilag.de

Soorten verwerkte gegevens:

– Inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen).
– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
– Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna gezamenlijk “gebruikers” genoemd).

Doel van de verwerking

– Het aanbieden van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.
– Beantwoord contactverzoeken en communiceer met gebruikers.
– Veiligheidsmaatregelen.
– Bereikbaarheidsmeting/Marketing

Gebruikte termen

“persoonsgegevens”: elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bv. een cookie) of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen, wordt als identificeerbaar beschouwd.

verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die met of zonder behulp van geautomatiseerde processen wordt uitgevoerd en die persoonsgegevens omvat. De term reikt ver en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat hem aanvullende informatie wordt verstrekt, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegekend;

“profilering”: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonsgegevens betreffende een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de verblijfplaats of de bewegingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen;

voor de verwerking verantwoordelijke”: elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die of die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

Toepasselijke rechtsgrondslagen

In overeenstemming met art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrond van onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrond niet in de privacyverklaring wordt vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 6, onder a). 1 lit. a en art. 7 DSGVO, de wettelijke basis voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen en de beantwoording van vragen is art. 6 lid 2 van de DSGVO. 1 lit. b DSGVO, de wettelijke basis voor de verwerking voor de vervulling van onze wettelijke verplichtingen is art. 6 lid 1, onder a). 1 lit. c DSGVO, en de wettelijke basis voor de verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is artikel 6, lid 1, en de wettelijke basis voor de verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is artikel 6, lid 1, onder a). 1 lit. f DSGVO. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, is artikel 6, lid 6, onder a), van toepassing. 1 lit. d DSGVO als rechtsgrondslag.

veiligheidsmaatregelen

Overeenkomstig artikel 32 van het DSGVO nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met het risico, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheid dat het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen zich voordoet en de ernst van het risico voor hen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle op de fysieke toegang tot, de toegang tot, de invoer, de openbaarmaking, de beveiliging en de scheiding van gegevens. Daarnaast hebben we procedures vastgesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen te waarborgen, de verwijdering van gegevens en de reactie op gegevensdreigingen. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met het principe van de gegevensbescherming door middel van technologische vormgeving en door middel van standaardinstellingen voor gegevensbescherming (art. 25 DSGVO).

Samenwerking met loonwerkers en derden

Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers of derden) doorgeven, overdragen of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv. indien een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst), indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, indien dit wettelijk verplicht is, of op basis van onze rechtmatige belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, web- of internetdiensten of onze rechtmatige belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, web-diensten).

Indien wij de verwerking van gegevens door derden laten uitvoeren op basis van een zogenaamde “orderverwerkingsovereenkomst”, dan gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

Overdrachten naar derde landen

Indien wij gegevens in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) verwerken of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen indien dit gebeurt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming verwerken of laten wij de gegevens alleen in een derde land verwerken of verwerken als aan de bijzondere eisen van art. 44 e.v. van de Duitse wet op de gegevensbescherming wordt voldaan. DSGVO. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het “Privacy Shield”) of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (de zogenaamde “modelcontractbepalingen”).

Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie zullen worden verwerkt en om op de hoogte te worden gesteld van deze gegevens en om verdere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met art. 15 DSGVO.

U heeft ook Art. 16 DSGVO heeft het recht om te vragen dat uw gegevens worden aangevuld of dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd.

Op grond van art. 17 DSGVO heeft u het recht te eisen dat de relevante gegevens onmiddellijk worden gewist of, als alternatief, een beperking van de verwerking van de gegevens op grond van art. 18 DSGVO te eisen.

U heeft het recht om te eisen dat wij de gegevens over u die u ons conform art. 20 DSGVO hebt verstrekt, ontvangen en dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen.

Bovendien, in overeenstemming met Art. 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Ontbindingsrecht

U hebt het recht om toestemming te verkrijgen die is verleend in overeenstemming met Art. 7 lid. 3 DSGVO met werking voor de toekomst te herroepen

recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens overeenkomstig artikel 21 DSGVO. Het bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor rechtstreekse verkoop.

Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

Cookies” zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) tijdens of na het bezoek van de gebruiker aan een online dienst. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten. De inhoud van een winkelmandje in een online shop of een inlogstoring kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in een dergelijke cookie. Cookies worden “permanent” of “persistent” genoemd en blijven ook na sluiting van de browser opgeslagen. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. De belangen van de gebruikers kunnen ook worden opgeslagen in een dergelijke cookie, die wordt gebruikt voor het meten van het bereik of voor marketingdoeleinden. Third Party-Cookie” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke persoon die de online dienst exploiteert (anders, als het alleen hun cookies zijn, spreekt men van “First-Party Cookies”).

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit uitleggen in ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracering, via de Amerikaanse site worden aangevoerd http://www.aboutads.info/choices/ of via de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ (uitleg). Bovendien kunnen cookies worden opgeslagen door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van deze online aanbieding kunnen worden gebruikt.

Verwijderen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden gewist of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met art. 17 en 18 DSGVO. Voor zover dit niet uitdrukkelijk in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist, zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, zal de verwerking ervan worden beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland vindt de opslag met name plaats voor 10 jaar volgens §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 en 4, Abs. 4 HGB (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige ontvangsten, handelsboeken, voor de belastingheffing relevante documenten, etc.) en 6 jaar overeenkomstig § 257, lid 2, onder a). 1 Nr. 2 en 3, Abs. 4 HGB (commerciële brieven).

Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk vindt de opslag met name plaats voor 7 jaar overeenkomstig § 132 Abs. 1 BAO (boekhoudbescheiden, ontvangstbewijzen/facturen, rekeningen, ontvangstbewijzen, zakelijke documenten, staat van ontvangsten en uitgaven, enz.) gedurende 22 jaar voor de grond en gedurende 10 jaar voor documenten met betrekking tot elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten aan niet-ondernemers in de lidstaten van de Europese Unie, waarvoor gebruik wordt gemaakt van het mini-éénloketsysteem (MOSS).

Verwerking van bedrijfsgerelateerde zaken

Bovendien verwerken we
– Contractgegevens (bijvoorbeeld contractobject, looptijd, klantencategorie).
– Betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
door onze klanten, geïnteresseerden en zakenpartners ten behoeve van contractuele dienstverlening, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen de volgende diensten: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van deze online dienst.

Hier verwerken wij, of onze hostingprovider, voorraadgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze onlinedienst op basis van onze legitieme belangen in de efficiënte en veilige levering van deze onlinedienst in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO in combinatie met de Art. 28 DSGVO (sluiten van een contractverwerkingsovereenkomst).

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, en/of onze Hostinganbieter, werven op basis van onze rechten in de zin van art. 6 exp. 6 van de Wet op de Handelsbetrekkingen. 1 lit. f. DSGVO Gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de provider die het verzoek heeft ingediend.

Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bv. ter verduidelijking van misbruik of fraude) opgeslagen voor de duur van maximaal 7 dagen en daarna gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor het bewijs, mogen niet worden gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

Bestelafhandeling in de online shop en klantenaccount

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van het bestelproces in onze online shop, om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals hun betaling en levering, of uitvoering.

De verwerkte gegevens omvatten voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de bij de verwerking betrokken personen, waaronder onze klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke partners. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het verlenen van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een onlineshop, facturering, levering en klantenservice. We gebruiken sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 6, onder a). 1 lit. b (uitvoering van bestelprocessen) en c (wettelijk verplichte archivering) DSGVO. De informatie die als noodzakelijk is gemarkeerd, is nodig om de overeenkomst te onderbouwen en uit te voeren. Wij geven de gegevens alleen aan derden door in het kader van de levering, betaling of in het kader van de wettelijke machtigingen en verplichtingen tegenover juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden in derde landen alleen verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. op verzoek van de klant voor levering of betaling).

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken door met name hun bestellingen te bekijken. In het kader van de registratie zal de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers worden meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, onder voorbehoud van het bewaren ervan voor commerciële of fiscale redenen. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO noodzakelijk. De gegevens in de klantenrekening blijven in geval van een wettelijke verplichting tot de verwijdering van de gegevens en de latere archivering ervan in geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te beveiligen voor het einde van het contract in geval van beëindiging.

In het kader van de registratie en hernieuwde registraties en het gebruik van onze online diensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen te vervolgen of er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het bewaren van gegevens wordt om de drie jaar herzien; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht (einde van de commerciële (6 jaar) en fiscale (10 jaar) bewaarplicht).

Externe betalingsdienstaanbieders

Wij maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders, via wier platforms de gebruikers en wij betalingsverrichtingen kunnen uitvoeren (bv. telkens met een link naar de verklaring inzake gegevensbescherming, Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html), Stripe (https://stripe.com/de/privacy).

In het kader van de uitvoering van contracten stellen wij de betalingsdienstaanbieders vast op basis van artikel 6 lid 6, lid 1, van de overeenkomst. 1 lit. b. DSGVO in Daarnaast maken wij gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met § 3 van de Duitse wet op het bankwezen. Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden.

De door de betalingsdienstaanbieders verwerkte gegevens omvatten voorraadgegevens zoals naam en adres, bankgegevens zoals rekening- of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN’s en checksums, alsmede contract-, som- en ontvangergegevens. De informatie is nodig om de transacties te voltooien. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en opgeslagen. Dit betekent dat wij geen account- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie over de betaling. De gegevens kunnen door de betalingsdienstaanbieders aan de kredietreferentiebureaus worden doorgegeven. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. Wij verwijzen in dit verband naar de algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaringen van de betalingsdienstaanbieders.

Betalingstransacties zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders, die toegankelijk zijn binnen de respectieve websites of transactieapplicaties. Wij verwijzen hier ook naar voor verdere informatie en het doen gelden van herroepingen, informatie en andere rechten die in het geding zijn.

Uitleg over het gebruik van PayPal

Wij gebruiken de PayPal-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; “PayPal”) op onze website. Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de betaalservice te kunnen aanbieden. Door betaling via PayPal te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking doorgegeven aan PayPal om het contract met u uit te voeren via de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. Dit is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Opmerkingen over het gebruik van de betalingsdienstaanbieder Stripe

Wij bieden de mogelijkheid om de betalingstransactie te verwerken via de betalingsdienstaanbieder Stripe, ℅ Legal Process, 510 Townsend St., San Francisco, CA 94103 (Stripe). Dit komt overeen met ons legitieme belang om een efficiënte en veilige betalingsmethode aan te bieden (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). In deze context geven we de volgende gegevens door aan Stripe voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (Art. 6 para. 1 lit. b. GDPR)

Naam van de kaarthouder
e-mailadres
Klantnummer
Bestelnummer
Bankgegevens
Creditcardgegevens
Vervaldatum creditcard
Creditcardverificatienummer (CVC)
Datum en tijd van de transactie
Bedrag van de transactie
Naam van de aanbieder
Locatie

De verwerking van de gegevens in dit gedeelte is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder de overdracht van uw persoonlijke gegevens kunnen we een betaling via Stripe niet verwerken. [Je hebt de mogelijkheid om een andere betaalmethode te kiezen].

Stripe heeft een dubbele rol als controller en verwerker voor gegevensverwerkingsactiviteiten. Als verwerkingsverantwoordelijke gebruikt Stripe de door jou verstrekte gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit komt overeen met het legitieme belang van Stripe (conform Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) en dient de uitvoering van het contract (conform Art. 6 para. 1 lit. b GDPR). Wij hebben geen invloed op dit proces.

Stripe treedt op als verwerker om transacties binnen de betalingsnetwerken te kunnen voltooien. In het kader van de orderverwerkingsrelatie handelt Stripe uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en is contractueel verplicht tot naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften in de zin van Art. 28 GDPR.

Stripe heeft nalevingsmaatregelen geïmplementeerd voor internationale gegevensoverdrachten. Deze zijn van toepassing op alle wereldwijde activiteiten waarbij Stripe persoonsgegevens van natuurlijke personen in de EU verwerkt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC’s) van de EU.

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties ten aanzien van Stripe is te vinden op: https://stripe.com/privacy-center/legal

Uw gegevens worden door ons opgeslagen totdat de betalingsverwerking is voltooid. Dit omvat ook de periode die nodig is voor het verwerken van terugbetalingen, debiteurenbeheer en fraudepreventie.

(Financiële) Administratie, kantoororganisatie, Goederenbeheersysteem, beheer van de contacten

We gebruiken een goederenbeheersysteem voor contractverwerking als onderdeel van de orderverwerking. Hiervoor worden je persoonlijke gegevens die in het kader van de bestelling zijn verzameld, doorgegeven aan weclapp SE, Neue Mainzer Straße 66 – 68, 60311 Frankfurt am Main.
Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, de organisatie van ons bedrijf, de financiële administratie en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Hier verwerken wij dezelfde gegevens die wij in het kader van onze contractuele dienstverlening verwerken. De basis voor de verwerking is artikel 6, lid 6, van de verordening. 1 lit. c. DSGVO, Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Klanten, geïnteresseerden, zakenpartners en websitebezoekers worden door de verwerking betroffen. Het doel en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, de financiële administratie, de kantoororganisatie, de archivering van gegevens, d.w.z. taken die ten dienste staan van het onderhoud van onze bedrijfsactiviteiten, de uitvoering van onze taken en de levering van onze diensten. De annulering van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie stemt overeen met de gegevens die in deze verwerkingsactiviteiten zijn gespecificeerd.

Wij maken gegevens openbaar of geven deze door aan de belastingdienst, adviseurs, zoals belastingadviseurs of belastingcontroleurs, evenals aan andere belastingkantoren en betalingsdienstaanbieders.

Bovendien slaan wij op basis van onze zakelijke belangen informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact op te nemen. Deze gegevens, die voornamelijk betrekking hebben op het bedrijf, worden permanent opgeslagen.

Economische analyses en marktonderzoek

Om ons bedrijf economisch te exploiteren, om markttrends, klanten- en gebruikerswensen in kaart te brengen, analyseren wij de beschikbare gegevens over zakelijke transacties, contracten, vragen, etc., om de meest geschikte en passende oplossingen te vinden. Wij verwerken voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens op basis van artikel 6, lid 6, onder a). 1 lit. f. DSGVO, waarbij het gaat om klanten, geïnteresseerden, zakenpartners, bezoekers en gebruikers van het online aanbod.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van economische evaluaties, marketing en marktonderzoek. Wij kunnen rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie, bijvoorbeeld over de diensten die zij hebben gebruikt. De analyses helpen ons om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, ons product- en dienstenaanbod te optimaliseren en de bedrijfsefficiëntie te verbeteren. De analyses dienen ons alleen en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses met samengevatte waarden zijn.

Indien deze analyses of profielen persoonsgebonden zijn, worden ze bij beëindiging door de gebruiker verwijderd of geanonimiseerd, anders na twee jaar na het afsluiten van de overeenkomst. Daarnaast worden macro-economische analyses en algemene trends waar mogelijk anoniem voorbereid.

Contactopname

Bij het contact met ons (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) worden de gegevens van de gebruiker gebruikt om het contactverzoek te verwerken Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet. De gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare onderzoeksorganisatie.

We zullen de verzoeken verwijderen als ze niet langer nodig zijn. Wij beoordelen de noodzaak om de twee jaar; bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

Opmerkingen en bijdragen

Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden verwijderd op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 1 lit. f. DSGVO 7 dagen opgeslagen worden. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid, als iemand illegale inhoud (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.) achterlaat in opmerkingen en bijdragen. In dit geval kunnen wij zelf vervolgd worden voor het commentaar of de bijdrage en zijn daarom geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Bovendien behouden wij ons het recht voor om op basis van onze legitieme belangen conform Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO voor de verwerking van gebruikersgegevens ten behoeve van spamdetectie.

De gegevens die in het kader van opmerkingen en bijdragen worden verstrekt, worden door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker bezwaar maakt.

Google-Re/Marketing-Services

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6, lid 1, onder f) van het Duitse Burgerlijk Wetboek) maken wij gebruik van de op deze website verstrekte informatie. DSGVO) de marketing- en remarketingservices (“Google Marketing Services”) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (“Google”).

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement, die een garantie biedt voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

De marketingdiensten van Google stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website gerichter weer te geven om gebruikers alleen advertenties te laten zien die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld op andere websites advertenties krijgt te zien voor producten waarin hij geïnteresseerd is, wordt dit “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden voert Google bij uw bezoek aan onze en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, direct een code van Google uit en neemt Google zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare grafieken of codes, ook wel “web beacons” genoemd) op in de website op. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt aangegeven welke websites de gebruiker bezoekt, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en welke inhoud hij heeft geklikt, verder technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en verdere informatie over het gebruik van het online aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verkort en slechts in uitzonderingsgevallen volledig aan een server van Google in de VS wordt doorgegeven en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gebruikersgegevens in andere aanbiedingen van Google. Google kan de bovenstaande informatie ook koppelen aan dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de advertenties op maat van de gebruiker worden weergegeven.

De gebruikersgegevens worden in het kader van de marketingdiensten van Google pseudoniem verwerkt. Google slaat de naam of het e-mailadres van de gebruiker niet op en verwerkt deze niet, maar verwerkt de relevante gegevens in het kader van pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent dat, vanuit het oogpunt van Google, de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die Google Marketing Services verzamelt over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Een van de marketingdiensten van Google die wij gebruiken is het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere “conversie-cookie”. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking tag. U ontvangt echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Wij kunnen de Google-marketingservice “AdSense” gebruiken om advertenties van derden op te nemen. AdSense gebruikt cookies om Google en haar partnersites in staat te stellen om advertenties te tonen op basis van het bezoek van gebruikers aan deze site of andere sites op het internet.

We kunnen ook de “Google Tag Manager” gebruiken om de Google-analyse- en marketingservices van Google in onze website te integreren en te beheren.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden, zie de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Het privacybeleid van Google is beschikbaar onder https://www.google.com/policies/privacy.

Als u zich wilt afmelden voor op interesse gebaseerde reclame via Google-marketingservices, kunt u gebruik maken van de instellingen en afmeldingen van Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Online aanwezigheid in sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te kunnen informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectievelijke netwerken en platforms gelden de voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectievelijke operatoren.

Voor zover in onze verklaring inzake gegevensbescherming niet anders vermeld, verwerken wij de gegevens van gebruikers die met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door artikelen op onze online aanwezigheid te plaatsen of ons berichten te sturen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

In het kader van ons onlineaanbod handelen wij op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van art. 6, lid 1, onder a), van het Duitse Burgerlijk Wetboek). DSGVO) inhoud of dienstenaanbiedingen van derden om hun inhoud en diensten te integreren, zoals video’s of lettertypen (hierna uniform aangeduid als “inhoud”).

Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn om de inhoud naar hun browser te sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Wij streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken, waarvan de betreffende aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor de distributie van de inhoud. Derden kunnen ook gebruik maken van zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “web beacons” genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van onze website, alsmede kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Youtube

Wij integreren de video’s van het platform “YouTube” van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Wij integreren de functie voor de herkenning van bots, bijv. voor inzendingen in online formulieren (“ReCaptcha”) van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.