Algemene voorwaarden met klantgegevens

Index

 1. Toepassingsgebied
 2. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen
 3. Bestelproces en contractafsluiting
 4. Prijzen en verzendkosten
 5. Levering, beschikbaarheid van goederen
 6. Betalingsvoorwaarden
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Garantie op materiële defecten en garantie
 9. Intrekkingen
 10. Aansprakelijkheid
 11. Opslag van de contracttekst
 12. Gegevensbescherming
 13. Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht, taal van de overeenkomst
 14. Wet op de beslechting van consumentengeschillen
 15. Scheidbaarheidsbepaling

De volgende algemene voorwaarden bevatten ook juridische informatie over uw rechten in overeenstemming met de bepalingen inzake overeenkomsten bij verkoop op afstand en elektronische handelstransacties.

Algemene voorwarden van VARILAG GmbH & Co. KG

1. Toepassingsgebied
1.1. Voor de zakelijke relatie tussen VARILAG GmbH & Co. KG, Bergwaldstraße 21, 76275 Ettlingen, Duistland (hierna: “Verkoper”) en de klant (hierna: “Afnemer”), gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden in de ten tijde van de bestelling geldende versie.
1.2. Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u onze klantenservice op werkdagen tijdens de normale kantooruren bereiken op het telefoonnummer +49 7243 3488977 of per e-mail op email[at]varilag.eu.
1.3. Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor een doel dat in hoofdzaak niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 13 BGB).
1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. Aanbiedingen en beschrijvingen van diensten
2.1. De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Prestatiebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een garantie of waarborg.
2.2. Alle aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

3. Bestelprocedure en sluiting van het contract
3.1. De klant kan producten uit het assortiment van de verkoper vrijblijvend selecteren en deze via de knop [in het winkelwagentje] in een zogenaamde winkelwagen afhalen. De klant kan dan met de knop [Ga naar de kassa] in het winkelmandje het bestelproces afronden.
3.2. Via de knop “Kopen” doet de klant een bindend aanbod om de goederen in het winkelmandje te kopen.
3.3. De verkoper controleert het bindende aankoopbod. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het aankoopaanbod van de klant heeft bevestigd door middel van een uitdrukkelijke orderbevestiging. Na ontvangst van de orderbevestiging begint de betalingstermijn van de klant van 10 dagen voor de betaling van het overeengekomen voorschot met de aankoop. De ontvangst van geld door de verkoper is bepalend voor de naleving van de betalingstermijn.

4. Prijzen en verzendkosten
4.1. Alle prijzen op de website van de verkoper zijn inclusief de toepasselijke wettelijke btw.
4.2. Binnen Duitsland verscheept de verkoper zonder verzendkosten.
4.3. Voor verzending naar andere Europese landen worden de verzendkosten voor de levering in rekening gebracht naast de aangegeven prijzen. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en in het kader van het bestelproces.

5. Levering en beschikbaarheid van goederen
5.1. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.
5.2. Indien niet alle bestelde producten op voorraad zijn, heeft de verkoper het recht om op eigen kosten deelleveringen te verrichten, voor zover dit voor de klant redelijk is.
5.3. Indien de levering van de goederen ondanks drie pogingen tot levering door de koper mislukt, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. Eventuele betalingen zullen onmiddellijk aan de klant worden terugbetaald.
5.4. Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper buiten zijn schuld niet door zijn leverancier met dit product wordt geleverd, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. In dat geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en indien nodig de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien geen vergelijkbaar product beschikbaar is of indien de klant niet wenst dat een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal de verkoper de klant onmiddellijk de reeds gedane betalingen terugbetalen.
5.5. Klanten worden op een aparte informatiepagina of binnen de betreffende productbeschrijving op de hoogte gesteld van de levertijden en -beperkingen (bijv. beperking van leveringen in bepaalde landen).

6. Betalingsvoorwaarden
6.1. De klant kan kiezen uit de beschikbare betaalmethoden voor de afronding van het bestelproces. Klanten worden op een aparte informatiepagina geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.
6.2. Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en factuur te geschieden. Voor alle andere betalingsmethoden moet de betaling vooraf worden verricht zonder aftrek.
6.3. Indien derden, zoals Paypal, worden belast met de verwerking van de betaling zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.
6.4. Indien de vervaldatum van de betaling wordt bepaald aan de hand van de kalender, dan is de klant reeds in verzuim bij het verstrijken van de termijn. In dit geval is de klant de wettelijke vertragingsrente verschuldigd. Voor de tijdigheid van de betaling is alleen de ontvangst van de betaling door de verkoper bepalend.
6.5. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit niet uit dat de verkoper verdere schadevergoedingen in rekening brengt.
6.6. De klant heeft alleen recht op een verrekeningsrecht als zijn tegenvordering wettelijk is vastgesteld of door de verkoper is erkend. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien.

7. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling.

8. Garantie voor materiële defecten en garantie
8.1. Op de garantie zijn wettelijke bepalingen van toepassing.
8.1. Op de door de verkoper geleverde goederen bestaat alleen garantie indien deze uitdrukkelijk is geleverd. Klanten worden voor het begin van het bestelproces op de hoogte gesteld van de garantievoorwaarden.

9. Intrekkingen
Bij overeenkomsten tot levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending indien de verzegeling na levering is verwijderd, geldt een voortijdige afloop of uitsluiting van het herroepingsrecht.
De terugzending van de door de verkoper geleverde goederen zonder gebreken aan de vakhandelaar is uitgesloten. Indien de verkoper bij wijze van uitzondering instemt met de terugzending van goederen zonder gebreken, wordt slechts een creditnota afgegeven voor zover de onbeperkte herbruikbaarheid is vastgesteld. De werkelijke kosten, ten minste 20% van de netto verkoopprijs of ten minste 30 euro, worden in rekening gebracht voor de kosten van het testen, verwerken, herbewerken en herverpakken.

10. Aansprakelijkheid
10.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, onverminderd de overige wettelijke voorwaarden voor claims.
10.2. De verkoper is onbeperkt aansprakelijk indien de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.
10.3. Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. De verkoper is niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in de vorige zinnen zijn genoemd.
10.4. De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na aanvaarding van een garantie voor de kwaliteit van het product en in geval van bedrieglijk verborgen gebreken. De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.
10.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

11. Opslag van de tekst van het contract
11.1. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient, door gebruik te maken van de printfunctie van zijn browser in de laatste stap van de bestelling.
11.2. De verkoper stuurt de klant ook een orderbevestiging met alle bestelgegevens naar het door hem opgegeven e-mailadres. Bij de orderbevestiging ontvangt de klant ook een exemplaar van de algemene voorwaarden, samen met instructies over herroeping en informatie over de verzendkosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze shop heeft geregistreerd, kunt u uw bestellingen in uw profiel bekijken. Daarnaast slaan we de contracttekst op, maar maken we deze niet toegankelijk op het internet.

12. Gegevensbescherming
12.1. De verkoper verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de klant voor een bepaald doel en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
12.2. De persoonlijke gegevens die voor de bestelling van goederen worden opgegeven (zoals naam, e-mailadres, adres, adres, betalingsgegevens) zullen door de verkoper worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren en te verwerken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij het bestel-, leverings- en betalingsproces. De verkoper heeft echter het recht om gegevens voor de verwerking van betalingstransacties aan derden door te geven.
12.3. De klant heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die door de verkoper over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, af te schermen en zijn persoonlijke gegevens te verwijderen, tenzij er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.
12.4. Meer informatie over de aard, omvang, plaats en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de vereiste persoonlijke gegevens door de verkoper vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming.

13 Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht, contractuele taal, toepasselijk recht en taal van de overeenkomst
13.1. De bevoegde rechtbank en de plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van de verkoper indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds is.
13.2. De contracttaal is Duits.
13.3. Op deze overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

14. Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder a) en b). 1 ODR-VO en § 36 VSBG:
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr . Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

15. Scheidbaarheidsbepaling
Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen door deze ongeldigheid onaangetast. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die overeenkomt met de feitelijke en economisch beoogde ongeldige bepaling. Hetzelfde geldt in het geval van een leemte in de regelgeving.