Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten

Herroepingsinstructie
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Ontbindingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een andere derde dan de door u aangewezen vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons bij VARILAG GmbH & Co. KG, Bergwaldstrasse 21, 76275 Ettlingen, Duitsland, email[at]varilag.eu, Tel.: +49 7243 3488977, Fax: +49 7243 3488970, op de hoogte brengen van uw besluit om uw contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of een e-mailbericht per post). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn toestuurt.

Voorbeeld van een herroepingsformulier
Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.
Aan VARILAG GmbH & Co. KG, Bergwaldstrasse 21, 76275 Ettlingen, BRD, email[at]varilag.eu, Tel.: +49 7243 3488977, Fax: +49 7243 3488970.
Ik/wij (*) herroep hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam (namen) van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen voor verzending op papier)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Gevolgen van herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleverancier die wij aanbieden). Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betaalmiddelen gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling te weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk welke van de twee het eerst komt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De bedenktermijn wordt in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw eigen rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze het gevolg is van een bewezen onzorgvuldige omgang van uw kant.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten tot levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Retourzendingen
De modaliteiten die in dit hoofdstuk “Retouren” worden genoemd, zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht. de rubriek “Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten”.
Klanten worden gevraagd om de retourzending aan de verkoper te melden via e-mail email[at]varilag.eu om de retourzending aan te kondigen alvorens de goederen terug te sturen. Op deze manier kan de verkoper de producten zo snel mogelijk toekennen.
De klant wordt verzocht de goederen als gefrankeerde zending terug te sturen naar de verkoper en de ontvangstbevestiging te bewaren. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor rekening van de koper.
Klanten wordt gevraagd om schade of verontreiniging van de goederen te voorkomen. Indien mogelijk dienen de goederen in de originele verpakking met alle toebehoren aan de verkoper te worden geretourneerd. Indien de originele verpakking niet meer in het bezit is van de koper, dient een andere geschikte verpakking te worden gebruikt om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade en om schadeclaims wegens schade als gevolg van gebrekkige verpakking te voorkomen.